بروزر (جستجو گر) خيلي عالي كه زبان فارسي هم ساپورت ميكند..

. ترجمه زبانهاي گوناگون به يكديگر را دارد (به غير از فارسي)

 

www.womenhistorians.org

انجمن زنان پژوهشگر

www.iichs.org

موسسه مطالعات تاريخ ايران

www.persia.org

تاريخ ايرانيان از ابتدا تا حال حاضر و نرم افزارهاي قابل دانلود و ......

www.chihistory.org

موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

 

www.iranianhistoryonthisday.com/farsi

www.ira tarikh.com

اين دو سايت هم  مربوط به تاريخ مي باشند

http://history.al-islam.com

تاريخ اسلام به ترتيب زماني

/ 0 نظر / 30 بازدید